Make your own free website on Tripod.com

Aktuális teendök

A Sporttörvény értelmében valamennyi, a sportági szakszövetségekben tagsággal rendelkezõ szervezetnek át kell alakulnia sportegyesületté. Ehhez egy alakuló taggyûlés, azon pedig egy alakuló taggyûlési jegyzõkönyv szükséges, amelyben pontról pontra megszavazzák az alapszabályt, felkérik a tisztségviselõket, stb. Utána, szövegezésében elfogadják az alapszabályt (lásd az alábbi példát). Szükséges, hogy minden, az alakuló taggyûlésen jelen lévõ, ún. alapító tag nyilatkozatot tegyen, miszerint rendelkezõképes, magyar állampolgár és nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltó határozat hatálya alatt.

Ezután az alakuló taggyûlés jegyzõkönyvét és az alapszabályt a nyilatkozatokkal együtt be kell nyújtani nyilvántartásbavételi kérelemmel a székhely szerint illetékes Megyei Bírósághoz (nem a Cégbírósághoz, mert az egyesületek társadalmi szervezetek, és ezeket a megyei bíróságok külön nyilvántartásban vezetik).

Ha a Bíróság nyilvántartásbavételi határozata megérkezett, következhet a KSH statisztikai szám és adószám kérése, és a bankszámla nyitása.

Amint mindez megvan, mûködhet a sportegyesület. A táncsport ágazataiban ahhoz, hogy sportági szakszövetséghez tartozhasson valamely egyesület, olyan szakmai vezetõje kell legyen (Sporttv.), akinek az adott szakterületen elfogadható edzõi, szakedzõi végzettsége van. EZ a táncsportban a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola vagy a Magyar testnevelési Egyetem (újabban Semmelweiss Egyetem) által kibocsátott sporttánc szakoktatói, edzõi vagy szakedzõi oklevél, illetve a táncpedagógusi diploma lehet. Más, egyéb intézmény által kiadott végzettséget igazoló okiratot nem fogadnak el a felügyeleti szervek! Ezek után a bírósági határozat, a KSH adatlap másolatával, a szakmai vezetõ végzettségét igazoló okiratok másolatával és a köztartozások alóli mentességet igazoló APEH és VPOP igazolások eredeti példányával fel kell keresni az illetékes sportági szakszövetséget, és a tagsági viszonyt egy adatlap kitöltésével meg kell újítani. A Sporttv. értelmében a sportági szakszövetségnek csak olyan tagjai lehetnek, amelyek mindezen feltételeknek eleget tesznek. Ezek után a sportegyesületnek versenyzõi szerzõdést kell kötnie versenyzõivel valamint az edzések rendszeres lebonyolítására megbízási vagy munkaszerzõdést legalább egy szakedzõvel.

A S.E. ALAPSZABÁLYA

 

A S.E. sportegyesület a 2001. -án keltezett taggyûlési jegyzõkönyvben foglalt határozatok alapján jött létre, és az alábbi szabályok rendelkeznek mûködésérõl:

 

1. Az egyesület neve:

Az egyesület teljes neve

2. Az egyesület létrejötte:

Az egyesület a 2001. -án tartott taggyûlésrõl felvett jegyzõkönyv szerint, .......(azaz tagok száma betûvel: ) magyar állampolgárságú természetes személy részvételével jött létre.

3. Az egyesület célja:

A táncsport területén általános elõkészítési, oktatási, verseny-felkészítési, versenyeztetési és versenyzési tevékenység számára egyesület formájában szervezett keretek biztosítása.

4. Az egyesület székhelye:

.

5. Az egyesület tagsága:

5.1. Rendes tagok:

Az egyesület tagja lehet minden olyan magyar állampolgárságú természetes személy és magyarországi székhelyû jogi személy, aki az egyesület alapszabályát magára nézve kötelezõnek ismeri el, az egyesület céljait elfogadja, azok elérésére nézve szándékát nyilvánítja a belépési nyilatkozatban, rendelkezõ és jogképessége nem korlátozott, büntetõ - vagy jogi személy esetén mûködést felfüggesztõ - határozat hatálya alatt nem áll, továbbá akinek tagságát az alapítók legalább fele aláírásával támogatja.

5.2. Pártoló tagok:

Pártoló tag lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki egyben rendes tag is lehet, és magára nézve támogatandónak tekinti az egyesület célkitûzéseit, errõl nyilatkozik, és a pártoló tagi tagdíjat pontosan befizeti.

6. Az egyesület szervezete:

6.1. Taggyûlés:

Az egyesület legfelsõbb szervezete a tagok összességébõl álló taggyûlés.

A taggyûlést az elnökségnek évente legalább egyszer össze kell hívnia.

A taggyûlést össze kell akkor is hívni, ha azt Bíróság elrendeli, illetve a rendes tagok fele és az egyesület elnöke kezdeményezi. Rendkívüli taggyûlés megtartását - az ok és cél megjelölésével - az elnöknek átadott, írásbeli formában kell kérni. Az elnökség köteles a rendkívüli taggyûlést összehívni, ha a kérelem oka az egyesület egészét érinti, illetve, ha a kérelmet a tagoknak legalább fele aláírta. Ebben az esetben a rendkívüli taggyûlés a kérelem átvételétõl számitott 15 napon belül megtartandó.

A taggyûlés akkor határozat- és szavazóképes, ha azon a rendes tagok több, mint fele jelen van.

A létszám miatt határozatképtelen taggyûlést az eredeti idõponttól számított 30 perc múlva újra össze lehet hívni, amikor is a határozat- és szavazóképesség a megjelentek létszámá-

<A HREF="szerzo2.htm">Szerzõdésminta</A>

2

számától függetlenül is fennáll. Az ismételt ilyen taggyûlés lehetõségére a tagok figyelmét a meghívóban fel kell hivni.

A taggyûlés írásos meghívóval hivandó össze, amelyet az elnökségnek legalább a taggzûlés tervezett idõpontját 10 nappal megelõzõen kell feladnia.

Az egyesület taggyûlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a.) az Alapszabály megállapítása és módosítása.

b.) az elnökség megválasztása, újraválasztása vagy visszahívása.

c.) az éves költségvetés meghatározása és elfogadása

c.) az elnökség éves beszámolójának elfogadása

d.) az egyesület más társadalmi szervezetekkel való egyesülésének, illetõleg megszûnésének kimondása.

A taggyûlés minden kérdés tekintetében nyílt szavazással, egyszerû többséggel határoz.

A taggyûlésen minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik. Minden tagnak joga van az Egyesületet érintõ kérdést felvetni és javaslatot ismertetni.

6.2. Elnökség:

Az elnökség az egyesület ügyintézõ és képviseleti szerve. Alakuláskor tagú, a késõbbiekben a taggyûlés ilyen értelmû határozatával a létszáma bõvíthetõ. Az elnökség tagjait a taggyûlés választja meg. A tisztségviselõket az elnökség tagjai maguk közül választják meg. A tisztségviselõk megbízatása egy naptári évig tart, korlátlan alkalommal újrajelölhetõk és újraválasztahatók.

Tagjai: tagként az egyesület alapító tagjai, valamint tisztségviselõkként:

- elnök,

- alelnök,

- pénzügyi vezetõ, pénztáros,

- szakmai vezetõ,

- szakágvezetõ,

- ügyviteli vezetõ,

Az elnökség dönt minden, a taggyûlés hatáskörébe nem tartozó kérdésben, és intézi az egyesület ügyeit. Hatáskörébe tartoznak azon feladatok is, amelyekre a taggyûlés felhatalmazza.

Az elnökség tûzi ki az egyesület éves céljait, alakítja ki az éves költségvetés tervezetét és állítja össze a megtett munkáról a beszámolót.

Az elnökség nyílt szavazással dönt, egyszerû többséggel az elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben. Szavazategyenlõség esetén az elnök, távollétében az alelnök szavazata dönt.

Az elnökség akkor döntésképes, ha az elnökségi ülésen az elnökség tagjainak legalább fele jelen van.

Az elnökség szükség szerint tartja üléseit, összehívásáról az elnök gondoskodik. Az elnökség összehívását bármely tisztségviselõ is kezdeményezheti az elnöknél.

6.2.1. Elnök:

Az elnök az elnökség, mint ügyintézõ és képviseleti szerv választott vezetõje. Kidolgozza az egyesület stratégiáját, és azt a többi tisztségviselõvel és elnökségi taggal egyeztetett formában hozza nyilvánosságra. Ennek megfelelõen jár el az egyesület képviseletére jogosult alelnökkel együtt az önkormányzati, hatósági, gazdálkodó és sajtószervezeteknél,

 

3

valamint az egyesület munkájával érintett sportszövetségeknél és szakmai szervezeteknél. Szükség esetén összehívja az elnökséget, felkérés esetén a taggyûlést.

Az elnökségi ülések közötti idõszakban az elnökség hatáskörében szükséges döntéseket elõkészíti, az egyesület mûködési jellegû kérdéseiben döntéseket hoz és ennek megfelelõen rendelkezik.

A tagok, valamint az egyesület versenyzõi számára tájékoztató összejöveteleket szervez. Tájékoztatja és irányítja az egyesület tisztségviselõit. Munkájukat koordinálja. A szakmai munkába bevont külsõ szakértõk felkérésében, szerzõdtetésében közremûködik.

6.2.2. Alelnök:

Az egyesületet az elnök akadályoztatása esetén, vagy felhatalmazása esetén helyetteseként képviselõ tisztségviselõ.

6.2.3. Pénzügyi vezetõ,pénztáros

A pénzügyi vezetõ és kincstárnok az egyesület gazdálkodásáért, az egyesülethez befolyó pénzek és a kiadások kezeléséért, a számviteli és gazdálkodási szabályok betartásáért felel. A bevételeket bevételi pénztárbizonylatban vételezi be, a kiadásokról kiadási bizonylatot állít ki. Közben ellenõrzi a kiadások alapját képezõ számlák helyességét. Az egyesület pénzforgalmáról idõszaki pénztárjelentést vezet. Betartja az 1989. évi II. Tv. és a 114/1992. (VII.23.) Korm. rendelet rendelkezéseit, és az utóbbi szerinti egyszeres könyvvitelt vezet.

6.2.4. Szakmai vezetõ

Az adott sportterület (táncsport) gyakorlásához megfelelõ szakmai végzettséggel rendelkezõ tisztségviselõ. Megtervezi, irányitja, felügyeli a szakmai munkát és abban közvetlenül folyamatosan részt vesz. A versenyzõk felkészítését az általa személyesen vezetett diszkó- és showtánc, valamint fitness szakágban vezeti. A versenyeztetésben, a taktikai döntések hozatalában, a szakmai munka ütem- és intézkedési tervének feállításában rendelkezik közvetlen felelõsséggel. Ez egyben feladata is. A feladatát illetõ kérdésekben közvetlenül, elõzetes konzultáció nélkül képviseli az egyesületet, egyebekben az egyesületi taggyûlés, az elnökség, illetve az õ hatáskörébe tartozó kérdések tekintetében az elnök döntése alapján jár el.

6.2.5. Szakágvezetõ:

A szakmai munkát egy, általa irányított szakterületen vezetõ, felügyelõ, a versenyeztetés elõkészítéséért, a versenyekre felkészítésért felelõs elnökségi tag. Munkáját a szakmai vezetõ felügyeletével, de saját intézkedési és ütemterv alapján végzi.

6.2.6. Ügyviteli vezetõ

Az egyesület levelezéséért, a támogatók és pártoló, valamint rendes tagok nyilván-tartásáért, a tagok közötti kapcsolattartásért felel. Segíti az elnök és az alelnök munkáját, kapcsolatot tart a pánzügyi vezetõvel, a szakmai és szakágvezetõvel. Az elnökség felsorolt tisztségviselõi, valamint egyéb tagjai által felvetett ügyviteli, adminisztrációs, feljegyzési és ügyviteli intézkedéseket egyénileg, önállóan végzi, arról az elnöknek rendszeresen beszámol.

7. Tagdíj:

A rendes tagok éves tagdíja magánszemélyek esetén 2.000,- Ft, jogi személyek esetén 5.000,- Ft. A tagdíj az alapító tagok számára a megalakulással egyidejûleg, a késõbbi tagság számára a belépéssel egyidejûleg, egyébként pedig a naptári év január 15. napjáig fizetendõ az egyesület gazdasági vezetõjének és kincstárnokának.

4

A pártoló tagi tagdíj egységesen évente 5.000,- Ft, amelyet a pártoló tagi tagsági nyilatkozat aláírásával egyidejûleg, egyébként pedig a naptári év január 15. napjáig kell az egyesület gazdasági vezetõjének és kincstárnokának befizetni.

8. Az egyesület gazdálkodása:

Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok - a tagdíj megfizetésén túl - saját vagyonukkal nem felelnek. Az egyesület vagyona elsõsorban a tagok által befizetett díjakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képzõdik.

Az egyesület az 1989. évi II. Tv. és a 114/1992. (VII.23.) Korm. rendelet rendelkezései szerinti egyszeres könyvvitelt vezet.

9. Az egyesület megszûnése:

Az egyesület megszûnik:

- ha a feloszlatását vagy más egyesülettel való egyesülését a taggyûlés kimondja.

- ha az arra jogosult szerv feloszlatja, illetõleg megszûnését megállapítja.

Kelt: , 2001. .

Aláírások