Make your own free website on Tripod.com

A MAGYAR LÁTVÁNYTÁNC SPORTSZÖVETSÉG

PONTOZÓBÍRÁSKODÁSI SZABÁLYZATA

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A Magyar Látványtánc Sportszövetség Alapszabályában foglaltak szerint létrejött táncsport ágazatban zajló versenyzés és versenyeztetés vonatkozásában a versenyeken pontozókra, a verseny-lebonyolítás pontozóbírói menetére, valamint a versenyvezetési és versenyellenőrzési tevékenységet kifejtőkre alkalmazandó szabályokat a jelen Szabályzat tartalmazza.

2. A jelen Pontozóbíráskodási Szabályzat rendelkezéseinek alkalmazása során olyan értelmezés nem fogadható el, amely ütközne a MLTSz sporttevékenységét szabályozó általános (Verseny-) szabályzat, illetve az MLTSz Alapszabálya, valamint Szervezeti és Működési Szabályzata, vagy a Versenyrendezési Szabályzat rendelkezéseivel. A Szabályzat rendelkezéseivel nem érintett kérdésekben a MLTSz Versenyszabályzatának az oda vonatkozó általános rendelkezései és az abban foglalt etikai kódex előírásai az irányadók.

3. A MLTSz a következő tánc-csoportokkal, ezen belül pedig az alábbi tánc-nemekkel és -fajtákkal foglalkozik:

* A. KOREOGRAFÁLT LÁTVÁNYTÁNCOK

- színpadi látványtánc

- akrobatikus szórakoztató tánc

- musical látványtánc

- klasszikus/kortárs látványtánc

- D4F

- dzsessz látványtánc

* B. IMPROVIZATÍV LÁTVÁNYTÁNCOK

- táncklub látványtánc

- video klip dance

* C. TÁNCTERMI LÁTVÁNYTÁNCOK

- freasy,

- finn tangó,

- bugg.

Az egyes táncfajták részletes szabályait a Versenyszabályzat VII. CIKKELYE és az ahhoz kapcsolódó tematikus magyarázat tartalmazza. Tevékenységünkbe felvenni szándékozunk valamennyi, napjainkban és a jövőben nagy tömegeket vonzó, sportértékű és szakmai ismeretet igénylő táncfajtát. A tánc- és mozgásművészet hétköznapi és sportélet felé tolódása, az ezen a területen folyamatosan változó irányzatok miatt a látványtáncok kategóriáinak fenti felsorolása korántsem teljes. A felsorolás csak a pillanatnyilag aktuálisnak tartott táncfajtákat öleli fel, és a Szakmai Testület javaslatára, a közgyűlés döntése alapján, a tánc-csoportok- és -fajták bármikor újakkal kiegészíthetők.

A pontozóbíráskodási szabályzatban a jelenleg aktuális tánc-nemekben rendezendő verse-nyekhez szükséges szempontokat dolgoztuk fel.

4. Versenyformák:

- Egyéni,

- páros,

- csoportos

- és formációs versenyek.

Az egyes versenyeken ezen tánc-nemek mindegyike, vagy csak némelyike is megrendezhető, a versenykiírástól függően. A rendezendő versenyek lehetnek hazai versenyek (tavasszal: bajnokság, területi bajnokság/országos döntő bontásban; ősszel: kupaverseny), valamint nemzetközi verseny (Hungarian Open – az Európai Látványtánc Unió szabályzata szerint.) Minden verseny rendezhető korosztály-bontásban is: a gyermek-, junior és felnőtt korosztályra vonatkozó szabályozás a MLTSz sporttevékenységét szabályozó általános (Verseny-) szabályzatban található.

4.1. A versenyek fajtái:

- Minősítő, bemutató versenyek

- Selejtezők

- Bajnokságok

- Kupák

4.1.1. Bajnokságok:

- Országos Bajnokság

- Területi Bajnokság

5. Versenykategóriák:

5.1. A kategória:

A minősítő versenyeken az A kategóriás minősítést szerzett versenyezők. Az A kategóriában szereplő versenyzők kapnak lehetőséget a ranglista és a vezetőségi döntés alapján a nemzetközi szereplésre.

5.2. B kategória:

A minősítő versenyeken a B kategóriás minősítést szerzett versenyzők.

5.3. A kategóriákba sorolás alapelvei:

Alapvetően minden újonnan kezdő, vagy a versenyeken jogosultan, szabályszerű nevezéssel először szereplő versenyző/páros/csoport/formáció a B kategóriában kezd.
Ez létszámfüggő, vagyis formációknál és csoportoknál - egy-egy tánc-nemben - a 12-őt rendszeresen meghaladó induló, párosoknál és egyéni versenyzőknél a 20-at rendszeresen meghaladó induló esetén, a versenyzőket tudásszint szerint sorolják (körülbelül a létszám megfelezésére törekedve) kategóriákba. Ezenkívül az alacsonyabb kategóriába sorolás - versenyrendezési szándék nyilvánítása mellett - a nevező egyesülettől is érkezhet egy-egy versenyzői csoportosulás versenytapasztalat-szerzése érdekében.

Alacsonyabb kategóriába sorolandó a versenyző, ha egymást követő két versenyt kihagy, illetve, ha két versenyen erre okot adó teljesítménye miatt a pontozóbírók ezt külön megjegyzésben kérik. A fentiekből eredően a versenyeken elinduló versenyzők legalább B kategóriás minősítést szereznek.

II. A VERSENY VEZETŐSÉGÉRE ÉS A PONTOZÓBÍRÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Verseny vezetőségére vonatkozó rendelkezések:

ÖSSZETÉTEL

A versenyvezetőség tagjai: a verseny vezetője, egy versenyfelügyelő, legalább egy jegyzőkönyvvezető és a rendezők egyik képviselője.

A verseny vezetője lehetőleg az MLTSz versenyvezetési felelőse, akadályoztatása esetén az általa megbízott, érvényes pontozóbírói engedéllyel rendelkező, az MLTSz elnöke által jóváhagyott személy.

A versenyfelügyelő a versenyrendezési és a pontozóbíráskodási szabályzatot alaposan ismerő, az MLTSz elnöke által elfogadott személy.

A jegyzőkönyvvezető egy, nem a rendező jogi személyhez tartozó, a versenyrendezési, általános (Verseny-) szabályzatot és a pontozóbíráskodási szabályzatot ismerő, az MLTSz elnöke által elfogadott személy.

A versenyvezető

Feladata a verseny szabályszerű technikai lebonyolításának felügyelete. Ezért a versenyrendezővel a verseny programját, forgatókönyvét, a verseny technikai feltételeit (tánctér, burkolat, öltözők, világítás, hangosítás, orvosi felügyelet, regisztráció, infrastruktúra, egyebek) egyezteti és azok szabályszerűségét biztosíttatja. Felel a verseny folyamatának sportszerűségéért, ezért a műsorvezetőt erre megfelelően a versenyt megelőzően felkészíti, a pontozóbíráskodási szabályzat rendelkezéseinek betartását, a pontozók engedélyeit, a regisztráció és rajtszám-húzás folyamatát, a versenyzők versenyengedélyét és sportorvosi igazolását ellenőrzi.

A versenyvezető csak abban az esetben engedélyezheti az eredetileg meghívott és kijelölt pontozóbíró más, jelenlévő, érvényes engedéllyel rendelkező pontozóbíróval történő felváltását, ha az eredetileg kijelölt pontozóbíró nem érkezett meg, vagy a pontozóbíró kijelölése valamilyen szabályzatot sértene.

A fordulók beosztásáért a verseny vezetője felel. Ő írja alá a versenyzőknek kibocsátandó okleveleket és a rendezővel együtt közreműködik a győztesek megfelelő bejelentésében és megünneplésében.

A verseny vezetője írja meg a versenyjelentést a verseny befejezése után, amelyhez csatolja az összes értékelő pontozólapokat is. Ezekbe csak a verseny befejezése után nyerhetnek betekintést az induló versenyzőket képviselő egyesületek képviselői. A verseny vezetője a verseny még nem ellenőrzött, de a kihirdetéskor elhangzott eredményének közzétételéről kifüggesztéssel gondoskodik a verseny végén. A versenyt követően a verseny vezetője az összes dokumentációt elküldi az MLTSz. irodájának.

A versenyfelügyelő

A versenyfelügyelő vagy versenyellenőr feladatai:

- a pontozóbírói engedélyek érvényességének vizsgálata,

- jegyzőkönyvvezető és a versenyiroda felkészültségének vizsgálata,

- pontozólapok kiosztásának és begyűjtésének, eredmények feldolgozásának felügyelete,

- az MLTSz általános (Verseny-) szabályzata rendelkezései betartásának ellenőrzése,

- bejelentett szabályzatsértés gyanújának kivizsgálása,

- szükség szerinti intézkedés és a versenyvezető felé történő jelentés,

- pontozóbírók helyének kijelölése és ellenőrzése,

- a tánctér burkolatának felügyelete, szennyeződés jelzése és takarítás kérése,

- a verseny félbeszakítása, ha a szabályzat rendelkezéseinek betartását sérelem éri,

- szükség esetén a versenyvezetőnél a szabálysértő kizárásának kezdeményezése,

- sportszerű viselkedésre figyelmeztetés,

- károkozás, vagy fegyelmezetlenség esetén figyelmeztetés, ismétlődés esetén közvetlen kizárás.

2. A pontozóbírókra vonatkozó rendelkezések:

- A versenyeken csakis érvényes pontozóbírói engedéllyel rendelkező pontozók pontozhatnak.

- Aktív versenyzők a versenyeken nem pontozhatnak.

- A pontozóbírói testület létszáma: 5 fő, + 1 tartalék pontozó.

- A pontozóbírói testület vezetője a vezetőbíró. A vezetőbírót egy-egy versenyen a rendező által jelölt, illetőleg az MLTSz elnöke által elfogadott pontozóbírók közül az MLTSz elnöke és főtitkára jelöli ki. A vezetőbíró jogosult egy-egy kategória versenyét vagy egy-egy versenydarab bemutatását rendkívüli esetben, veszélyhelyzetben, vagy szabályzatsértés esetén félbeszakítani, a szükséges intézkedésre a versenyfelügyelőt és a versenyvezetőt felkérni.

- A pontozóbírók feladatai a következők:

* a pontozóbírónak objektívnek és tárgyilagosnak, a vonatkozó szabályzatok betartását felügyelő magatartással rendelkezőnek kell lennie;

* minden pontozóbíró a többiektől függetlenül, az alapvető értékelési irányelveknek megfelelően, az adott tánc-nem szabályzata alapján értékel.

* a pontozóbíró felel a pontozólapok szabályos kitöltéséért.

* a pontozóbíró egy-egy versenyszám előadását még észlelt szabálytalanság esetén sem zavarhatja meg pl. felállással, mutogatással, egymás közötti beszélgetéssel.

* szakmai tudása megfelelő képviselete érdekében az elvárható módon viselkedjen.

* megkeresés esetén, a vezetőbíró tudtával adjon szakmai értékelést és tanácsot a versenyszámról érdeklődő érintett versenyzőnek vagy felkészítőjének.

* megfelelő öltözetben jelenjen meg.

- A pontozóbírók, a versenyvezető és -felügyelő öltözete:

* HÖLGYEK: nem hivalkodó, ízléses kisestélyi, alkalmi kosztüm vagy elegáns ruha, koktélruha.

* URAK: elegáns öltöny, nyakkendő.

- A tartalék pontozónak, a zsűriben kell helyet foglalnia, illetve 4 órát meghaladó időtartamú, többkategóriás verseny esetén a több tartalék pontozónak a verseny folyamán bármikor szólíthatónak kell lennie, amennyiben a verseny menete ezt megkívánja.

III. A VERSENYZŐKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Csak azok a versenyzők indulhatnak, és csakis azok pontozhatók egy-egy versenyen, akiknek versenyengedélyt kérvényezett egyesülete (ez az egyesület vezetőjének az MLTSZ székhelyére eljuttatott, írásos regisztrációjával történik), az engedélyt megkapta, fél évnél nem régebbi orvosi alkalmassági igazolással rendelkezik, a versenyre szabályszerűen, határidőben nevezték (a nevezéseket az egyes egyesületek igazolt képviselői és az adott egyesületnél működő, igazolt végzettségű edző, illetve táncpedagógus aláírásával lehet leadni). A verseny-engedélyeket az MLTSZ versenyigazolvány formájában állítja ki, a változásokat csakis az MLTSZ jegyezheti be.

A versenyengedély iránti kérelemhez csatolandó:

* egyéni versenyzők esetében: - a születési időpont és hely,

- az állampolgárság,

- az adott egyesülethez tartozás igazolása (pl. megfelelő okirat fénymásolatával – akvi. kiv., szem.ig., versenyzői szerződés, egyesületi igazolvány, stb.),

- azon tánc-nemek megnevezése, amelyekben a táncos indul,

- 1 igazolvány-fénykép a táncosról.

* csoportok, formációk esetében: - a névsor, születési időponttal és hellyel,

- az átlagéletkor számítása,

- az adott egyesülethez tartozás igazolása,

- azon tánc-nem megjelölése, ahol indulnak,

- a produkció/koreográfia címe

A táncosok kötelesek az első verseny előtt, de lagalább félévente érvényes sportorvosi igazolásukat a versenyeken bemutatni. Erre külön kérés nélkül, az adott versenyre jelentkezéskor (belépésnél) kell sort keríteni, a verseny rendezője által kijelölt ellenőrnek pedig a bemutatást a versenyengedélybe - a versenyen való megjelenés igazolására - be kell jegyeznie.

Egy tánc-nemen belül minden versenyző csak egy formációban, egy csoportban, egy párosban és egy egyéni számmal indulhat. Pl. Kovács Veronika lehet tagja a Magic Tánc S.E. színpadi látványtánc formációjának, színpadi látványtánc csoportjának, egy színpadi látványtánc páros számának és előadhat egy színpadi látványtánc egyéni számot is. A Magic T.S.E. is indíthat akárhány színpadi látványtánc formációt, csoportot, párost vagy egyéni versenyzőt. De ha a Magic T.S.E. több színpadi látványtánc formációt indít, akkor azoknak nem lehetnek (elsősorban a fizikai megterhelés, másodsorban a lebonyolításban ennek következtében felmerülő problémák miatt) azonos szereplői.

A magyar egyesületek által nevezett versenyzőknek – kivéve a nemzetközi vagy nyílt nevezésű versenyeket - magyar állampolgárságúaknak kell lenniük.

A versenyzőket a bemutató, minősítő versenyeken sorolják - szükség szerint - A és B kategóriába. A területi versenyeken (elődöntőkön) a tét az OB-re való kvalifikáció. Az OB-re valamennyi tánc-nem valamennyi kategóriájában legfeljebb 12 produkció kvalifikálható, az egyes területi versenyek számától függő továbbjutó létszám alapján. Tehát, ha Szolnokon rendeznek egy kelet-magyarországi, és Veszprémben egy nyugat-magyarországi területi versenyt, akkor onnan egy-egy tánc-nem egy-egy kategóriájából legfeljebb hat-hat versenyszám juthat tovább. A pontozóbírók dönthetnek úgy, hogy egy-egy területi versenyről kevesebb vagy több versenyszámot juttatnak az országos bajnokságra, azonban az így bejutók összlétszáma nem haladhatja meg a 12-t. Egy-egy kategória első három helyezettje azonban mindkét területi bajnokságról automatikusan továbbjut és kvalifikált az OB-ra.

A versenyekre kísérők szabad belépése és ott szabad közlekedése az alábbiak szerint biztosítandó: egyéni és páros versenyeknél, amennyiben egy egyesülettől 5-nél kevesebb versenyszám indul, egy fő számára; amennyiben 5-nél több, de 10-nél kevesebb versenyszám indul, 2 fő számára; 10-nél több versenyszám esetén legfeljebb 3 fő számára kell a rendezőnek kísérői belépést és szabad közlekedést biztosítania. Csoportos és formációs versenyeknél nevezett formációnként 2 fő, nevezett csoportonként 1 fő kísérő belépését és szabad közlekedését kell biztosítani. Egy versenyen egy egyesület számára azonban – az egy-egy sportegyesülettől nevezett egyéni, páros és csoportos/formációs számok össz-számától függetlenül is legfeljebb csak öt ingyenes kísérői belépő adható ki, ezek egyike ilyen esetben (a nagy létszámú versenyző megfelelő érdekképviselete és felügyelete miatt) minden esetben az ilyen nagy létszámú egyesület jogosult képviselője kell legyen.

IV. NEVEZÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

- A nevezéseket csak az ecélra biztosított nevezési lapon szabad beadni.

- A nevezési lapok fénymásolhatóak.

- Csak azok a nevezések fogadhatóak el, amelyek határidőre beérkeznek a Szövetség székhelyére, és értelemszerűen, olvashatóan ki vannak töltve.

- Igazoltan határidőre beküldött, de a startlistából kimaradt nevezéssel érintett versenyszám a startlistára a versenyvezető és a versenyfelügyelő beleegyezésével felvehető, ilyen esetekben a beküldés bizonyítékait a verseny jegyzőkönyvéhez mellékelni kell.

- A beküldött nevezési lapok összesítője a verseny előkészítése érdekében elektronikus levél (E-mail) formájában is elküldhető a szövetségnek, ez azonban a nevezési lapokat nem pótolja.

V. ÉRTÉKELÉSI ELVEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Minden pontozóbíró - a nevezések száma alapján összeállított startlista szerint - az előselejtező, selejtező, elődöntő fordulókra, illetőleg a középdöntő fordulóra, valamint a döntő fordulóra eltérő pontozólapot kap. Az előre elkészített pontozólapok az egyes fordulóknak megfelelően tartalmazzák az indulók rajtszámát, valamint annak megjelölését, hogy milyen táncfajtában, milyen korcsoportban, milyen kategóriában zajló versenyre vonatkozó pontozólapról van szó.

A pontozólapokat a versenyirodához rendelt rendező osztja ki.

A táncosok értékelése minden kategóriában és fordulóban pontozás alapján történik. Az egyes pontozási szempontoknál adható pontszám 0-10 közötti.

A levonásokról a Versenyszabályzatnak az adott táncfajta leírásánál és annak magyarázatánál szereplõ rendelkezései figyelembevételével döntenek a pontozóbírók.

Az előselejtező, selejtező, elődöntő fordulókban az ún. kereszt-pontozás alapján döntenek a pontozóbírók. A pontozóbíráskodás általános elve a fordulóktól függetlenül a pontelosztás, a jelleg/zene tolmácsolása, valamint az előadás, illetőleg a minőség, a táncelemek kivitelezése szempontok alapján. Ezen alapelveket alább részletesen magyarázzuk. Az előzetes fordulókban az így kiosztott pontszámok figyelembevételével annyi keresztet (félkeresztet) osztanak ki a pontozóbírók, ahány versenyszámnak a következő fordulóba tovább kell jutnia. Itt jelölik azokat a súlyos szabályzatsértéseket, amelyek kizárással járnak.

A középdöntő fordulóban az ún. pontelosztásos módszer alapján - az össz-pontszámból eredő rangsor figyelembevételével - jelölik ki a döntőbe jutottakat, szintén a jelleg/zene tolmácsolása, valamint az előadás, illetőleg a minőség, a táncelemek kivitelezése szempontok alapján 0-10 között kiosztott pontszámokkal számolva. Itt veszik figyelembe azokat a levonásokat, amelyek az egyes tánc-nemekre vonatkozó szabályzat alapján a versenyszámra nézve negatívumként értékelendők. Ezeket tudniuk kell kérésre a versenyt követően indokolni.

A döntő fordulóban ugyanezen szempontok alapján kiosztott pontszámokból számított eredményből pontösszesítéssel alakul ki a végeredmény. A versenyszámnak egy-egy pontozóbíró által megállapított helyezését itt szintén a jelleg/zene tolmácsolása, valamint az előadás, illetőleg a minőség, a táncelemek kivitelezése szempontok alapján 0-10 között kiosztott pontszámokkal számolva kialakított össz-pontszáma határozza meg. A helyezéseket a döntő után a pontszámok összesítésével a versenyiroda az alábbi számítással állapítja meg:

Az öt pontozóbíró közül a három szempontra adott pontszámok összesítésével a legala-csonyabb és a legmagasabb értéket adók pontszáma kiesik. A fennmaradó három pontozóbíró által az adott versenyszámra a döntőben adott össz-pontszámok alapján a legmagasabb pontszámot elérő versenyző az első, a nagyságrendben következő a második, stb. Azonos pontszám esetén mind az öt pontozó pontszámát figyelembe kell venni. Ha ez is azonos, megosztott helyezést kell kihirdetni.

Az egyes pontszámok tizedes bontással adhatók ki. Pl. Valamely versenyző jelleg/zene tolmácsolására adható 8,3, előadására 9,1, míg a minőségre és a táncelemek kivitelezésére 8,1. Így összpontszáma 25,5.

Az egyes pontozók pontozólapjairól az előselejtező, selejtező, elődöntő fordulóban a kereszteket és félkereszteket az adatfeldolgozásnál a versenyfelügyelő jelenlétében és ellenőrzése mellett összesítik, és a továbbjutók listája így alakul ki.

A középdöntő fordulóban az egyes pontozóbírók lapjairól az össz-pontszámokat a fentiek szerint összesítik, és a döntőbe jutók listája így alakul ki.

A döntőben alkalmazott összesítést – szintén a versenyfelügyelő jelenlétében végezve - a fentiek tartalmazzák.

A döntőben elérhető maximális pontszám ennek megfelelően 90 pont (3x10 pont három pontozótól).

Az Európai Látványtánc Unió nemzetközi versenyén (Hungarian Open) alkalmazandó, szempontokban részletesebb (5 szempont), de megítélésében egyező pontozási szisztémában az elérhető maximális pontszám ennek megfelelően 150 pont (5x10 pont a három pontozótól).

A tartalék pontozóbíró feladata az időtartam, valamint a zene jellegének (tempójának) ellenőrzése.

Sem a pontozást végző, sem a tartalék pontozóbíró nem lehet az adott versenyszám szempontjából összeférhetetlen.

 

A pontozási alapelvek:

* jelleg/zene tolmácsolása

Minden egyes versenyszámnak - a választott zenétől, koreográfiától, tánctechnikától és zenétől függően megvan a saját jellege. Ennek egyértelműnek, a versenyszámon átvonulónak és jellegzetesnek, az alkalmazott táncelemekhez, képekhez, alakzatokhoz, jelmezhez, a sugallt hangulathoz kell illeszkednie.

* az előadás,

Az előadásnak az adott táncnem általános leírásának meg kell felelnie. Ugyanakkor egyéni jellegűnek, az előadók kisugárzásával egyedivé tettnek kell lennie. A látványtánc legfőbb mondanivalójának, a látványosságnak a versenyző személyiségével, előadásával együtt egyedi és megismételhetetlen, élményszerű produkciót kell biztosítania.

*a minőség, a táncelemek kivitelezése

A versenyszám során az adott táncnem szabályzatában előírt stílusokat, technikákat, mozdulatokat a koreográfián belül összhangban, egymáshoz illeszkedve, magas technikai szinten kell előadni. csoportoknál, formációknál az együttes technikai színvonal veendő figyelembe.

A Hungarian Open nemzetközi versenyen a pontozás az Európai Látványtánc Unió gyakorlatilag elvben megegyező, de a fenti három szempontot tovább részletező, öt szempontú rendszere (mellékelve) alapján történik.

A pontozás általános szempontjai mellett az egyes táncfajtáknál az MLTSz Versenyszabályzatában leírt, értékelendő szempontokat, kötelező és tiltott elemeket, koreográfia-tartalmi és jellegre/stílusra vonatkozó szempontokat és ajánlások követését veszik a pontozóbírók figyelembe.

A pontozóbírói értékelés elvi értelmezései fogalmilag követik az Európai Látványtánc Unió Pontozóbírói Szabályzatát és Értékelési kritériumait (mellékelve).

 

Egyéb szabályok

A szakmai testület állásfoglalása alapján, téves kategóriaválasztás esetén a nevezést benyújtó egyesület nevezésért felelős személyét figyelmeztetik, és az érintett produkció pontszámát a megfelelő táncfajta megfelelő kategóriájánál veszik figyelembe. A kategória-tévesztést a vezetőbíró azonnal jelzi, és az éppen folyamatban lévő versenykategóriát követően az érintett egyesület képviselőjét magához kéreti.

A levonást meghaladóan büntetendő, durva szabályzatsértés esetében szükségessé váló kizárást a pontozóbírói testület az adott kategória végén egyértelműen, nyilvános bejelentéssel és indokolással jelzi.

A jelen Pontozóbíráskodási Szabályzatot a MLTSz a 2001. október 14-i szakmai összejövetelén fogadta el.

Budapest, 2001. október 14.