Make your own free website on Tripod.com

MAGYAR LÁTVÁNYTÁNC SPORTSZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI, VALAMINT REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZATA

I. CIKKELY

Igazolási szabályok

 1. Igazolt versenyzőnek az a versenyző tekinthető, aki a Magyar Látványtánc Sportszövetség (MLTSZ) valamely a tagszervezetének szerződéssel igazolt versenyzője.
 2. Igazolt versenyző kortól és nemtől függetlenül bárki lehet, aki a vele szerződő sportszervezetnek belső szabályai szerint versenyző.
 3. A MLTSZ tagszervezet képviselője a versenyző igazolvány megfelelő rovatában aláírásával igazolja a tagsági viszonyt. A hasonló tevékenységű szövetségek által kibocsátott versenykönyvek igazolása etekintetben elfogadható.
 4. A versenyző igazolvány a MLTSz tagszervezetének az adott versenyzőt igazoló, hivatalos okmánya.
 5. A versenyző igazolvány a tagszervezet tulajdona.
 6. A versenyző igazolványba valótlan adatokat bevezetni vagy az abban levő adatokat, meghamisítani közokirat-hamisításnak minősül.
 7. A versenyző igazolványt ellenőrzésre elkérni a Magyar Látványtánc Sportszövetség illetékesének, illetve az egyes versenyeken a versenyfelügyeletre, a helyszíni jelentkezés levezetésére jogosult megbízottjának van csak jogosultsága.
 8. A Magyar Látványtánc Sportszövetség minden évben a tagszervezetei által regiszt-ráltatott, szerződött versenyzők részére versenykönyvet bocsát ki.
 9. A versenykönyvbe bármit bejegyezni a MLTSz illetékesének, a versenyző sportszervezet vezetőjének, a sportalkalmassági igazolást kiállító orvosnak, vagy a versenyeken versenyfelügyeletre, a helyszíni jelentkezés levezetésére, illetve a zsűri elnöki posztjára kijelölt megbízottnak lehet.
 10. A versenykönyvet a versenyzőtől, vagy sportszervezete vezetőjétől csak adategyeztetés idejére, adatbeírás idejére, vagy versenyen történő nevezés illetve a legfeljebb az egész verseny idejére szabad csak elvenni.
 11. Csak olyan versenykönyvvel lehet versenyre nevezni illetve versenyen rajthoz állni
  1. amely szabályosan és jól olvashatóan van kitöltve,
  2. amelyikből kitűnik, hogy a versenyző a MLTSz mely tagszervezetének a versenyzője,
  3. amelyikben az adott versenyévadra érvényes regisztráció igazolva van,
  4. amelyikben érvényes sportorvosi igazolás van, (ezzel analóg és érvényesnek tekinthető a 90 napon belüli, más okirattal igazolt sportorvosi alkalmasság),
  5. amelyből egyértelműen megállapítható a versenyző korcsoportja, versenykategóriája (A vagy B) és azon táncfajták/-kategóriák megnevezése, amelyben az adott versenyévadban regisztrálva van,

 12. A versenyző versenykönyvében a tagszervezethez való tartozás csak akkor tekinthető érvényesnek, ha az adott rovat jól olvashatóan és egyértelműen van kitöltve; továbbá azt az MLTSz tagszervezet vezetője vagy képviseletre jogosult tisztségviselője sajátkezűleg aláírta. Nem lehet elfogadni az aláírás helyett csak a tagszervezet bélyegzőjét.
 13. Valamennyi versenykönyv egy naptári évre érvényes.
 14. A versenykönyvekben a külföldi (nemzetközi) versenyeken való részvétel jóváhagyását, az ott elért helyezéseket a hivatalos eredménylista alapján a MLTSz elnökének vagy főtitkárának kell bevezetnie és igazolnia.
 15. II. CIKKELY

  Átigazolási szabályok

 16. A MLTSz versenyein csak olyan amatőr versenyzők állhatnak rajthoz, akik a MLTSz valamelyik tagszervezetének, illetőleg a más országokból a vonatkozó szabályzatok elfogadása mellett nevező sportszervezeteknek igazolt versenyzői.
 17. A versenyzők különböző okok miatt sportszervezetet cserélhetnek, vagyis az egyik sportszervezet versenyzői közül kiléphetnek és egy másik sportszervezetbe belépve annak versenyzői lehetnek.
 18. Egyesületet cserélni - átigazolni - az átigazolási időszakban lehet. Az átigazolási időszak minden évben december 01-től december 31-ig tart. Ebben az időszakban minden sportszervezet részére a MLTSz főtitkára köteles a bejelentett és a tagszervezetek közötti megállapodással igazolt átigazolásokat 8 napon belül tudomásul venni.
 19. Az átigazolás lebonyolítási szabályai a következők:
  1. az átigazolni szándékozó versenyző – a fogadó egyesület szándéknyilatkozatával – írásban köteles bejelenteni átigazolási szándékát érvényes szerződését fenntartó egyesületének.
  2. a versenyző régi sportszervezete egyeztetésre megkeresi a fogadó egyesületet, megjelölve az egyeztetés helyszínét, időpontját, ismérveit és megjelölve a startjogosultságra vonatkozó, vagy egyéb megjegyzéseit.
  3. a megegyezést és az átvezetésre vonatkozó, írásos kérelmet a fogadó sportszervezet köteles 3 napon belül megküldeni a MLTSz főtitkárának.
  4. a versenyző versenyigazolványában és versenykönyvében a sportszervezethez való tartozásra vonatkozó bejegyzéseket az érintett két sportszervezet a megállapodás létrejöttével egyidejűleg, értelemszerűen azonnal elvégzi.
  5. az átigazolás minden versenyzőnek természetes joga. Átigazolási szándék, vagy meghiúsult átigazolási szándék miatt büntetni, retorziót alkalmazni nem szabad.
  6. az Elnök egyes esetekben méltányossági okokból engedélyezhet átigazolást az átigazolási időn kívül is.
  7. a versenyző és sportszervezete között fennnálló szerződésben foglaltak tekintendők minden esetben az átigazolást megelőző szándékbejelentés és egyezség tekintetében az irányadónak.

 20. Átigazolás lehetséges különleges esetekben az átigazolási időszakon kívüli időben is, ha
  1. a versenyző lakhelye megváltozik, másik településre költözik,
  2. egyéb pl. ideiglenes lakcímváltozásnál (ilyen eset a tanulmányi kötelezettség folytatása, tanulmányok végzése,vagy katonai szolgálat),
  3. közös megegyezéssel a régi, az új sportszervezet és a versenyző között, ha felek ezt kellő indokkal – és a versenyzői szerződéssel összhangban – alátámasztják,
  4. olyan esetekben, amikor páros kategóriában két különböző egyesület versenyzői csakis abban az egy produkcióban versenyeznek együtt, mert ebben az esetben a két érintett egyesület valamelyikének színében indulnak a versenyeken (nyilvánvalóan a felkészülés sem kétfelől történik).

  III. CIKKELY

  Regisztráció

 21. A MLTSz nyilvántartást vezet tagszervezeteiről, és a regisztrációs bejelentés szerint azok versenyzőiről.
 22. A szükséges adatokat a tagszervezetek bejelentéseiből, nyilatkozataiból, és az általuk biztosított okirat-másolatokból összesíti nyilvántartásaiban a MLTSz.
 23. Új versenykönyv év közbeni igénylését írásban kell bejelenteni a MLTSz főtitkárának.
 24. A regisztrációs bejelentés tartalmazza:
  1. a versenyző(k) személyi adatait (név, lakcím, születési idő és hely),
  2. a versenyző(k) sportszervezetének nevét, székhelyét,
  3. a versenyző(k) sporttevékenységével érintett táncfajtákat,
  4. a sportszervezet vezetőjének aláírását.

 25. A regisztrációért egész évre szóló díjat kell fizetni, amelynek mértékét a Közgyűlés külön határozza meg formációk, csoportok, páros és egyéni versenyzők számára. A magukat csak az őszi versenyekre regisztráltató formációk, csoportok, páros és egyéni versenyzők az egész éves regisztrációs díj egyharmadát fizetik.
 26. A regisztráció záró határideje minden évben az első meghirdetett versenyt 30 nappal megelőző, utolsó munkanap, illetve az adott naptári évben az őszi verseny(ek) előtti hónap 10. napja.
 27. A versenykönyvet a MLTSz Elnökének aláírása hitelesíti.
 28. A MLTSz nyilvántartott adatait bizalmasan kezeli, és ezekből az adatokból megállapíthatók a következők:
  1. A versenyző sportszervezetének neve, székhelye,
  2. A versenyző személyazonossága,
  3. A versenyző korosztálya,
  4. A versenyző versenykategóriája és táncneme(i).
  5. A versenyző nemzetközi versenyjogosultsága és versenyeredményei.

 29. Az elveszett versenykönyvek pótlására az eseményt bejelentő írásos igénylést kell küldeni a MLTSz főtitkárának.
 30. A versenykönyv pótlásáért 500,- Ft pótdíjat kell fizetni.

A jelen Igazolási, Átigazolási és Regisztrációs Szabályzatot a MLTSz 2001. október 14.-i szakmai összejövetelén fogadta el.

Budapest, 2001. október 14.