Make your own free website on Tripod.com

Internet Táncklub: t@nc


MAGYAR AKROBATIKUS ROCK AND ROLL SZÖVETSÉG


HOBBY ROCK AND ROLL SZAKÁGA

FREE STYLE

HOBBY ROCK AND ROLL

VERSENYSZABÁLYZATTartalma:

I. Általános rész

II. Szakmai rész:

1. melléklet Verseny szakmai lebonyolítása, pontozási szisztémák, számlálás

2. melléklet Versenyek résztvevõi, versenyzõk, versenyzõi szervezetek, zsûri

3. melléklet Ranglisták, Eredménylisták, Díjazások

4. melléklet Versenyzési periódus a Hobby Rock and Roll-ban, indulási feltételek

5. melléklet Az Országos Magyar Bajnokság

Harmadik, átdolgozott kiadás

1996. február 22.

Készítette: FEHÉR ANDRÁS1.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. Szabályszerû versenyek és rendezvények

1. A versenylebonyolítások általános feltételei:

1.2 Versenyrendezési fogalmak

Rendezõ: Bármely, az ország területén vagy külföldön mûködõ, alkotmányi jogot élvezõ, természetes- vagy magánszemély

Rendezés tárgya: nemzetközileg behatárolható rendezvényen történõ verseny lebonyolítása

Rendezvény: egy meghatározott térben, idõszakban és témakörben, nem üzemszerû ismétlõdéssel szervezett eseménysorozat, továbbá a folyamatos üzemelés keretében szervezett egyedi esemény, amelynek során emberek csoportja közös cselekvést hajt végre, kitüntetett vagy magán jelleggel.

Verseny: Elõre meghatározott idõben és térben megrendezésre kerülõ: nemzetközi, nemzeti, területi, regionális, megyei, városi vagy egyéb kiterjedésû, természetes és jogi személyeket összefogó, valamely kitûzött cél érdekében lebonyolított szellemi vagy fizikai képességeket igénybe vevõ, olyan esemény, ahol a résztvevõk egymás között, érték- vagy szabályszerû megítélés alapján, eredményességi sorrendet állítanak fel.

Versenyrendezés: a fenti fogalomban szereplõ esemény lebonyolítása.

Versenyrendezési jog: a mindenkor érvényes jogszabályok és törvények által, nemzetközi és hazai területen, természetes és jogi úton szerezhetõ, igényelhetõ, vagy Alkotmányi jogot élvezõ, illetékes szervezet által odaítélhetõ, kiadható, eladható.


  1. Versenyrendezési alapfeltételek:

Rendezési kérelem, igény jelzése: rendezési szándékot, igényt az illetékes szervezetnél ( Hivatalos megnevezés: Magyar Akrobatikus Rock and Roll Szövetség Hobby Rock and Roll Szakága ) írásos formában benyújtott beadványon, rendezési szándéknyilatkozaton vagy pályázaton, a rendezvény vagy verseny idõpontjátol számított min. hat héttel elõbb kell bejelenteni.

2.

A rendezési kérelmen fel kell tüntetni:


Versenyrendezési engedély:

A benyújtott kérelem, pályázat elbírálása után, az illetékes Szervezettõl nyerhetõ

  1. A versenyek elnevezése, csoportosítása, megnevezése
  1. A versenyek elnevezése:

A Magyar Akrobatikus Rock and Roll Szövetségnél elfogadott, a Hobby Rock and Roll Szakág által mûködtetett és szakmailag vezetendõ, elfogadott versenykategória a Free-Style/ KO szisztéma szerint lebonyolított versenyek.

Röviden: FREE-STYLE HOBBY ROCK AND ROLL TÁNCVERSENY

  1. Versenyek Csoportosítása:

Minõsítés szerint:

- Országos pontszerzõ verseny / bárki elõtt indulási joggal bíró

- Meghívásos verseny / elõre meghatározott kilétû indulót érintõ verseny

- Csak eredménylistán szereplõ táncosokat érintõ verseny

Területi egység szerint:

- Országos vagy Nemzeti

- területi, megyei, városi, kerületi

3.

Rendezvény szempontjából:

- zárt körû

- nyílt

2.3. Versenyek megnevezése

Minden országosan meghírdetett verseny nevezhetõ Kupa küzdelemnek, ha az valamely a cél érdekében bevezetett, elnyerhetõ címhez kötõdik

pl.: Második Sanyo Kupa

Minden országosan meghírdetett verseny nevezhetõ bajnoki küzdelemnek, ha az a szabályzat értelmében valamely területi egységhez kötõdik

pl.: Budapest-bajnokság / zárt verseny esetén, csak budapesti indulókkal

Fejér-megyei bajnokság / zárt verseny esetén, csak Fejér megyébõl résztvevõkkel

( Nyílt ) Budapest-bajnokság / ha a verseny országos pontszerzõ minõsítésû

( Nyílt ) Fejér-megyei bajnokság / ha a verseny országos pontszerzõ minõsítésû

Minden rendezvény vagy verseny kizárólagos jogot élvezhet az általa megalapított és sorozatosan megrendezett versenyek számszerû, egymást követõ feltüntetésében

pl.: Második Eger Kupa

  1. Veszprém kupa
  2. Nyilt Budapest-bajnokság


A Free-Style Hobby Rock and Roll táncban évente egyszer rendezhetõ Nemzeti Bajnokság, melynek hivatalos elnevezése Országos Magyar Bajnokság. E verseny gyõztese a Magyar Köztársaság Bajnoka címet nyeri. A Nemzeti Bajnokságot számozással kell ellátni, melybõl következtethetõ a verseny alapítási évére

pl.: Harmadik Országos Magyar Bajnokság

A Nemzeti Bajnokság mindenkor kiemelést kap a többi verseny közül. Rendezése külön elõírásokhoz kötött, melyet a Szabályzat ötödik melléklete tartalmaz.

3. Versenyrendezési idõszak

azon idõtáv, mely alatt az illetékes Szervezet engedélyt ad a hivatalos versenyek megrendezésére

Tartama: szeptembertõl a következõ naptári év júliusáig terjed ki

4.

II. Versenyek dokumentumai, szakmai közremûködõi

4. Versenykiírás elkészítése

A verseny nyilvánosságra hozatalának tárgya: a Versenykiírás

4.1. A verseny kiírás fogalma:

A rendezési jogot és engedélyt bizonyító, a verseny lebonyolítást közzétevõ okirat, melyet a versenyt szakmailag felügyelõ szervezet készít el

  1. A versenykiírás tartalma:

5. A versenyen, közremûködõ hivatalos személyek

Számukat és személyüket a mindenkor illetékes Szervezet határozza meg.

5.1.Versenyvezetõség tagjai:

- Rendezõ

- Versenyvezetõ, konferáló, mûsorvezetõ

- Versenyfelügyelõ vagy a felügyelõi testület vezetõje

- Számláló, vagy a számlálói testület vezetõje

A Versenyfelügyelõ vagy ellenõr feladatai:

5.


A számláló feladatai:


Alkalmazott zsûriséged: a pontozólapokat begyûjti minden forduló vagy kör után, összeköttetõ a számlálói testület és a versenyfelügyelõ között

Versenyfelügyelõi testület:

Abban az esetben, ha a rendezvényen több verseny is lebonyolításra kerül, vagy a verseny több kategóriára oszlik, akkor több versenyfelügyelõt is érdemes, de nem kötelezõ foglalkoztatni. A testület vezetõje maga a rendezvény ellenõre, a különbözõ kategóriák vagy versenyek felügyelõi, pedig egymástól külön, szakmailag ellenõrzik az adott kategóriákat vagy versenyeket

Számlálói testület:

Gyakorlatilag a versenyfelügyelõk munkájához hasonlóan oszlik meg a tagsága. A számlálói munka vizsga elvégzéséhez kötött, tehát elõfordulhat, hogy összevont rendezvényeken több, egymástól teljesen különbözõ területen dolgozó számláló is szükséges.

A versenyek végeredményét, vagyis a döntõ helyrepontozását a nemzetközileg elfogadott skating szisztéma szerint kell értékelni, tehát a számlálónak vagy a számlálói testület elnökének rendelkeznie kell e szabályzat ismeretével, tanfolyamának elvégzésével. A skating ismerete a versenyfelügyelõ számára is kötelezõ, hiszen a számlálókat ellenõriznie szükséges.6.

  1. Pontozóbírók/zsûri

Az illetékes Szakág pontozóbírói tanfolyamát elvégzett, levizsgázott szakemberek, akik elbírálják a versenyen résztvevõ táncosok produkcióit. A pontozóbírók száma elõírás szerint öt fõ, mely személyek a pontozói testületet alkotják. Kijelölhetõ az öt fõ közül egy testület, vagy zsûri vezetõ, kinek szakmai kérdésekben kikérhetõ a véleménye. A pontozóbírókat betûjel azonosítóval látják el A-tól E-ig.

Feladataik:


Pontozóbíró döntéseiért felelõsségre nem vonható, de annak megkérdõjelezése után, a felügyelõhöz történt panasz következtében, esetleges szakmai félreértések tisztázására a helyszínen is kötelezhetõ.

5.3. A versenyen közremûködõ szakemberek és hatáskörük

Minden szakember a maga területéért felel, ezért köteles azt maradéktalanul ellátni. A versenyért a felügyelõ rendelkezik teljes döntési jogkörrel, tehát felelõssége gyakorlatilag mindenre kiterjedhet. A számláló csak a számlálási feladatok elvégzésére kötelezett, azonban ha a felügyelõ hibát észlel munkájában, felelõsségre vonhatja.

A versenyenek résztvevõi:

- versenyzõk / meghatározásuk a II. számú melléklet alapján

- versenyzõi szervezetek / mindenkor az illetékes felügyelõ szervezet tagságába sorolt jogi-

vagy társadalmi szervek


  1. Versenyek bizonylatai, jegyzõkönyv, jelentés


6.1. Bizonylatok

A versenyek eredményeit, hitelt érdemlõen bizonyító dokumentumok, a pontozóbírók és a számláló által vezetett értékelõ lapok. Minden alkalommal a számláló vagy számlálói testület gyûjti össze a pontozási és értékelési papírokat, melyek a versenyfelügyelõn keresztül a jegyzõkönyv elkészítõjéhez kerül.7.

6.2. Jegyzõkönyv

A verseny lefolyását, megtörténtét szakmailag és gazdaságilag hitelesítõ okmány a jegyzõkönyv. A versenyjegyzõkönyvet kizárólag csak a pontozólapok, valamit a számláló által vezetett összesítõlapok és eredményfelvezetõ táblázatok alapján kell elkészíteni. Minden, a verseny késõbbi jelentõségét ( pl.: az éves ranglista elkészítését, vagy válogató verseny esetén a válogatott felállítását ) felhasználó dokumentum, jelentés, publicisztikai lap, nyilvánosan közzétett beszámoló alapja az elkészített jegyzõkönyv. A versenyjegyzõkönyv kiadásának határideje, a verseny idõpontját követõ egy hét. Amennyiben a jegyzõkönyv nem kerül kiadásra, tehát megvitatásra sem, a verseny eredménye kétségbevonató, késõbbiekben törölhetõ. A hivatalos óvások beadására, a jegyzõkönyv elkészítésétõl számított, harmadik hétig van lehetõség. E témával az Óvások fejezete is foglalkozik.

A jegyzõkönyvet, minden a Szervezethez tartozó versenyzési szervezet és egység megkapja.

A jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell:


6.4. A versenyjelentés

A jegyzõkönyvtõl részletességében különbözõ okírat. Kizárólag csak a verseny végeredményét tünteti fel, a verseny hivatalos megnevezésével, idõpontjával, helyével, közremûködõivel egyetemben. Kiadható mindenkinek, aki a versenyen résztvett, vagy a rendezvényen támogatóként, meghívottként megjelent.

8.

III. A versenyek következményei

Minden lebonyolított rendezvény a rendezvény tárgyát képezõ esemény, tevékenység, díj céljából jön létre. A versenyek szintén, az eredetileg meghírdetett díj elnyerésével, tevékenység elvégzésével ( pl.: szintfelmérõ verseny, válogató verseny ) záródnak.

A versenyek következménye, ha a verseny jogot formált rá, az úgynevezett ranglista változása, mely az illetékes Szervezet által, a versenyzõket helyezéseik alapján, egy adott idõszakban rangsorolja. E területtel a III. számú melléklet foglalkozik.

7. A versenyen történõ Óvások

Minden rendezvény és az azon lebonyolított verseny következménye lehet negatív is!

7.1. Az Óvás fogalma:

Valamely rendezvény, hivatalos keretek között megrendezett verseny, jogosságát, szabályszerû lebonyolítását, az ott kihírdetet eredmény valódíságát megkérdõjelezõ, a résztvevõk vagy kivülállók álltal elõzetesen jelzett, hivatalos panasztétel.

7.2. Az Óvások típusai:

- helysziní

- a rendezvény, vagy verseny megtörténtét tanusító jegyzõkönyv kiadása után keletkezõ

7.3. Az Óvások csoportosítása:

1. Jogosultság ellen irányuló óvások

- A rendezõ ellen irányuló

A rendezõ kérvényének, pályázatának valódísága.ellen irányul, a rendezési jogot kifogásolja

- A verseny jogosultsága ellen irányuló

A verseny hivatalosságát megkérdõjelezõ panaszok, melyek pl.: a verseny címe ellen irányulnak.

- A verseny résztvevõinek jogosultsága ellen irányuló

A versenyzõk indulási jogát megkérdõjelezõ, vagy egyes szakmai személyek döntési jogát megkérdõjelezõ panaszok, kifogások

2. A rendezvényen, versenyen bekövetkezett hibákból, mulasztásokból eredõ Óvások

- A verseny lebonyolítás hiányosságaiból

A szinvonal, vagy a rendezõ által nem biztosított feltételek következtében

- a versenyvezetés hibájából bekövetkezõ

A versenyvezetõ hibás ellenõrzésének, a számlálói tesület tévedésének vagy más versenyvezetési hibából

- a verseny kihírdetett végeredményének okából

Az eredmény kihírdetése nem az adott verseny típusának megfelelõ, vagy attól eltérõ

- A verseny hivatalossá tételét bizonyító jegyzõkönyv, téves kiállítása következtében

A valós adatoktól, eltérõ adatok jelennek meg az írásos bizonylaton

3. Fegyelmi vétségekbõl

Az versenyek sportszerû, vagy magatartási szabályait megsértõ tevékenység, cselekvés következtébenWEB-re vitte: Tabi