Make your own free website on Tripod.com

Internet Táncklub: t@nc

27.

II. SZÁMÚ MELLÉKLET

A versenyek résztvevõi

I. Szervezetekre, táncosokra, versenyzõkre vonatkozó szabályok, fogalmak

1. A Magyar Akrobatikus Rock and Roll Szövetség Hobby Rock and Roll Szakága

A Magyar Akrobatikus Rock and Roll Szövetség, az egyesületekrõl szóló 1989. évi II. törvény és az 1989. évi. p. tvr. alapján létrehozott, a Fõvárosi Bíróság által jóváhagyott alapszabály szerint, bejegyzett, az Országos Testnevelési és Sporthivatalnál mûködõ, Sportági Szakszövetség

1.2. A Hobby Rock and Roll Szakág

1994-ben Magyarországon megalapított és a Magyar Divattánc Szövetségnél bejegyzett, Free Style Hobby Rock and Roll Tánckategóriával hivatalosan mûködõ, Utánpótlás áramoltatására szakosodott, a Magyar Akrobatikus Rock and Roll Szövetség Alternatív Szakterületéhez csatlakozó, Önálló Szakág.

Az utánpótlás áramoltatására vonatkozó szabályokat, a IV. számú melléklet tartalmazza.

2. A Szakág versenyei

A hivatalosan elfogadott, Free-Style kategóriában évente több versenyt rendeznek, melyeket a Magyar Akrobatikus Rock and Roll Szövetség versenynaptárában publikálnak.

2.1. A Hobby Rock and Roll Szakágnál nyilvántartott, versenyzõket összefogó Szervezetek

Minden Magyarország területén, Bírósági bejegyzéssel mûködõ, természetes és jogi személyeket magába foglaló, a Táncszövetség mûködéséhez szakmailag kapcsolódó, egyesüléssel vagy cégalapítással megalakuló Szervezet: (Egyesület, Club, Alapítvány, Mûvelõdési Ház, Fitness Center ).2.2. A Hobby Rock and Roll Szakág versenyein induló táncosok:

A versenyen indulhat minden olyan állampolgár, aki az alábbi kritériumoknak megfelel:

Kezdõ versenyzõ:

mindenkor kezdõ versenyzõnek számít, aki még nem vett részt a Hobby Rock and Roll Szakág és az Alternatív Szakterület versenyein. Ez független attól, hogy van-e valamelyik Versenyzõi Szervezetnél tagsága, vagy versenyzõi igazolása. Kezdõ versenyzõnek minõsül, aki még nem indult legalább 4 hobby rock and roll versenyen. Nem minõsül kezdõnek az a táncos, aki már indult a kategóriában, de tevékenységét felfüggesztette, partnert váltott és újból kezdi a kategóriát

28.

Igazolt versenyzõ:

minden olyan táncos, aki a Magyar Rock and Roll Szövetség, vagy más Táncszövetségeknél nyilvántartott vagy tagságába tartozó Versenyzõi Szervezetnél, versenyzõi igazolvánnyal rendelkezik. E versenyzõk jogosultak, hogy a versenyeken a Versenyzõi Szervezetük színeiben álljanak rajthoz. Versenyzõi tevékenységüket igazoló, írásos anyagot juttatnak el a Szakágvezetésnek.

Egyesületen, Szervezeten kívüli táncos:

az a magányszemély, akinek nincs igazolása vagy tagsága, sem a Hobby Rock and Roll, sem az Alternatív Szakterület nyilvántartott Szervezeténél, de Hobby Rock and Roll versenyen elindul, vagy

az a táncos, aki elhagyta versenyzõi Szervezetét és érvényes átigazolással nem rendelkezik.

Eltiltott versenyzõ vagy táncos:

minden olyan versenyzõ, akitõl a Szakágvezetés vagy az Alternatív Szakterületvezetés megvonja a versenyeken történõ indulás jogát :

- magatartási vétség

- érvénytelen átigazolás

- más, a Magyar Akrobatikus Rock and Roll Szövetség etikai szabályzatának ellentmondó, magatartási vétségbõl, sportszerûtlenségbõl eredõ, fegyelmi okok következtében.

Visszatartott táncos

Ha egy Versenyzõi Szervezet írásban jelzi a Szakág, Szakterület, Szövetség illetékes vezetõjének, hogy a színeiben induló táncosok ellen, versenyzési jogtól való megvonást kérvényez. E feltétel csak az alábbiak szerint léphet érvénybe: ha egy Versenyzõi Szervezet alapszabályában kimondja, hogy jogot formál a versenyzési átigazolások feltételeinek meghatározására, melyet bíróságnál jegyzett mûködési és szervezeti szabályzatában, vagy alapszabályában kikötött, akkor az, a versenyzõkkel megkötött írásos megállapodása, szándéknyilatkozata, tagsági nyilatkozata alapján, feljogosítja a versenyzõi jog megvonására.

II. A Hobby Rock and Roll versenyeken közremûködõ hivatalos személyek

3. Pontozás

A Magyar Akrobatikus Rock and Roll Szövetség Hobby Rock and Roll Szakágánál mûködtetett, Magyarországon hivatalossá nyilvánított Free Style kategóriában, pontozói tisztséget kizárólag csak pontozóbírói diplomával rendelkezõ személyek tölthetnek be. Amennyiben a zsûri tagjai nem rendelkeznek hivatalos engedéllyel, melyet a Szakágvezetés írásban vagy szóban adhat ki, úgy a verseny nem tekinthetõ pontszerzõnek, ranglistába, vagy eredménylistába építeni tilos. A pontozókat, a vezetés jóváhagyásával, legalább két héttel a rendezvény elõtt, írásban vagy szóban, értesíteni kell.

29.

Pontozóbíró: a verseny kimenetelét és eredményét, pontszámokkal, nyilt vagy titkos pontozással, helyrepontozással, értékelõ személy.

A pontozók - a versenyen mindig - a versenyfelügyelõtõl veszik át pontozóbírói csomagukat, melyet a verseny megkezdése elõtt ellenõrizni kell.

A pontozói csomag tartalma: pontozólapok az aktuális fordulókhoz és a reményfutamokhoz.

Külön részletes rajtlistát nem tartalmaz e csomag, azonban nem tiltott a rajtlista mellékelése, hiszen néha ez a programfüzetek része. Pontozáskor használnató külön papír jegyzetelésre, de az azon feltüntetett eredmény nem vehetõ figyelembe.

A pontozóbíró, a verseny ideje alatt, kizárólag a mellette helyet foglaló segítõvel vagy tolmáccsal, a zsûrisegéddel, vagy a versenyfelügyelõvel érintkezhet. Amennyiben a számláló hibát talál a pontozó által átadott pontozólapon, vagy a döntõ helyrepontozása közben, azt köteles a versenyfelügyelõnek jelenteni. Panaszt, vagy észrevételt a pontozó, csak a versenyfelügyelõnek, esetleg a rendezõnek vagy a zsûri elnökének tehet. Pontozótársainak nem, hiszen ezzel megzavarhatja õket az értékelésben.

A pontozóbíró a versenyen induló táncosokkal sem szünetben, sem a verseny ideje alatt nem érintkezhet. Észrevételt, figyelmeztetést nem adhat táncosoknak, mivel ez a többi versenyzõvel szemben elõnybe hozhatná az adott versenyzõt, vagy annak még versenyben lévõ clubtársát.

A pontozóbíró a versenyen induló táncosok edzõivel, clubvezetõivel sem a szünetben, sem a verseny ideje alatt nem tárgyalhat, tõlük semmit el nem fogadhat. Észrevételt, figyelmeztetést nem adhat clubvezetõnek sem, mivel ez a többi versenyzõvel szemben elõnybe hozhatná az adott club versenyzõit. Amennyiben a pontozóbírót - a verseny ideje alatt - táncosok, versenyzõk vagy clubvezetõk felelõsségre vonnák, azt köteles a versenyfelügyelõnek jelenteni.

A fenti tények megszegése, vagy be nem tartása: szabályzatellenes. Megszegésük a verseny megóvásához, vagy a verseny leállításához vezethet.

4. Számlálóbírók:

Számláló tevékenységet végezhet, aki a Szakág által megrendezett tanfolyamon elsajátította a Hobby Rock and Roll kategóriák számlálását, adminisztrációját, vagy az Alternatív Területtõl engedélyt kapott tevékenysége végzésére. Végeredményt kizárólag csak azok a számlálók hírdethetnek, akik rendelkeznek a nemzetközileg elfogadott Skatting szisztéma ismeretével. E szisztéma ismeretéhez elegendõ, más Táncszövetségeknél megrendezett számlálói tanfolyam, skatting vizsgája. A számláló a versenyvezetõség tagja, tehát jogot formálhat a versenyen történõ, a szakterületével kapcsolatos fegyelmi tiltások gyakorlására. (Pl.: információk titokbantartása, versenyzõk vagy vezetõk fegyelmezése, ha azok esetleg a számlálói asztalnál akadályoznák õt munkájában). A számlálóra nem vonatkoznak etikai szabályok, hiszen nem szubjektíven ítél, hanem egy szabályzat átal elõírt rendszert tart be. Közvetlenül nem képes tehát a verseny eredményének befolyásolására. Amennyiben hibát vét, szándékkal vagy véletlenül, azt a versenyfelügyelõ vagy a Szakterület Vezetõsége bírálja felül. Nem alkalmas személy eltiltható e tevékenység végzésétõl.


30.

5. Versenyfelügyelõk

Mindazon szakvezetõk, akik a kategória szabályzatát kifogástalanul ismerik. Pontozói és számlálói vizsgákkal és engedélyekkel, valamint több éves rutinnal rendelkeznek. Megkülönböztetünk:

- Szakági versenyfelügyelõt - ha a tevékenység kizárólag a Hobby Rock and Roll területhez kötõdik

- Szakterületi versenyfelügyelõt - ha a tevékenysége más, az Alternatív Szakterületnél hivatalossan jegyzett

kategóriákra is vonatkozik

- Szövetségi versenyfelõt - ha a tevékenység a Magyar Akrobatikus Rock and Roll Szövetség összes területére

érvényes

A versenyfelügyelõ a teljes körû, szakmai felelõsséggel tartozik a versenyért. Minden, az ott kialakult hibákból, a versenyvezetés problémáiból adódó, szabályzat ellenes tevékenységbõl keletkezõ Óvásokért felelõsségre vonható. ( Természetesen abban az esetben, ha bizonyítást nyer, hogy nem tett meg mindent a szabályszerû levezetésért, a szabályzati elõírások megtartásáért.)

Versenyfelügyelõ hatásköre felett bírálatot, a tevékenység kiterjedéséi körének, illetékes Területe gyakorolhat.


Bejegyzés 1997. július 22-én:

A Magyar Akrobatikus Rock and Roll Szövetség felkérésére az Alternatív Terület versenyfelügyelõire vonatkozó, általános mûködési szabályzat kidolgozásába kezdtem. Mindaddig, amig az új szabályzatot a Közgyûlés el nem fogadja, a Hobby Rock and Roll versenyfelügyelõire e szabályzatba foglaltak a mérvadó elõírások.
Fehér András


WEB-re vitte: Tabi
Karbantartás: webmester.