Make your own free website on Tripod.com

SZERZÔDÉS

amely létrejött a mai napon, egyrészrõl a

…………………………………Egyesület (székhelye: ), továbbiakban:

sportegyesület, másrészrõl pedig

............................................................., ...............................................................

szám alatti lakos, versenyzõ (életkora szerint kiskorú lévén képviseletében:

 

 

............................................................. (szülõ/gondviselõ), továbbiakban:

versenyzõ között,

az alábbiak szerint:

I. BEVEZETÕ RENDELKEZÉS:

A jelen szerzõdés aláírásával a versenyzõ és a sportegyesület között esetleg korábban fennálló szerzõdés hatályát veszti, annak esetleges fennállása a továbbiakban csak a versenyzõ sportegyesületnél fennálló versenyzõi jogviszonyának idõtartama szempontjából bír jelentõséggel. A jelen szerzõdés a versenyzõ és sportegyesület között a szerzõdés aláírásával létrejött versenyzõi jogviszonnyal kapcsolatos kérdéseket és kondíciókat szabályozza és a szerzõdés aláírásától számítva 5 évre szól.

II. A SPORTEGYESÜLET KÖTELMEI:

Sportegyesület a vele versenyzõi jogviszonyba lépõk számára az alábbiakat biztosítja:

1. a versenyzõ versenyekre való felkészítését;

2. a versenyeken való részvételhez szükséges edzésterv elkészítését;

3. a versenyeken való, felkészített részvételhez szükséges edzési lehetõségeket;

4. a sportegyesület által szervezett és tartott, illetve a sportegyesület által ajánlott
edzések megfelelõ szakmai vezetését;

5. az egységes megjelenés érdekében egy, a sportegyesület tulajdonát képezõ szabad-
idõruha és egyenpóló versenyzõ használatára bocsátását;

6. anyagi erejéhez mérten a versenyzõ versenyekre utaztatásának és elszállásolásának
költségvállalását;

7. a versenyre felkészítés, a versenyeztetésre való alkalmasság megállapítása során
a versenyzõ szakorvosi felügyeletét, sérülés vagy igény esetén megfelelõ szintõ, ellátását;

8. az egyesület tevékenységi körébe tartozó sportágakban a versenyzési lehetõsé-
gekrõl, a versenyszabályzatról és -kiírásról a versenyzõ megfelelõ tájékoztatását;

9. a versenyzõ szakmai vezetõ által eredményesnek ítélt felkészülési munkája alapján
minden, a versenyzõvel egyeztetett olyan verseny vonatkozásában, amely az egyesület
Alapszabályában rögzített céllal egybeesik, a versenyzõvel elõre tudatott nevezését
és a
versenyen való részvétele megszervezését, valamint az adott versennyel kapcsolatos, a
sportegyesület számára ismert tudnivalók átadását;

10. a verseny-felkészítéshez és az egyes versenyzõk egy-egy számban való szereplé-
si gyakorlatának megszerzéséhez szükséges nyilvános fellépések megszervezését, az
ezekhez szükséges szervezõ-elõkészítõ munka elvégzését és errõl a versenyzõ megfe-
lelõ
tájékoztatását;

11. az egyes versenyeken a versenyzõnek a sportegyesület neve alatt történõ indítását,
a S.E. igazolt versenyzõje státusz viselését, egyesületi igazolvány kiadását;

12. az egyes versenyzõk egyéni fejlõdésének figyelemmel kísérését;

13. az egyéni versenyzõi fejlõdéshez szükséges szakmai vezetõi tanácsadást és
kiegészítõ edzésprogramok ajánlását/megszervezését;

14. a versenyzõi eredmények közzétételéhez szükséges csatornák biztosítását;

15. a hosszútávú, eredményes versenyzõi tevékenységhez szükséges szervezett keretek
biztosítását;

16. a sportegyesület tevékenységébe tartozó versenysportok szövetségei felé a sporte-
gyesület versenyzõinek képviseletét.

 

 

2

II. A VERSENYZÕ KÖTELMEI:

1. Versenyzõ a sportegyesület igazolt versenyzõjének tekinti magát, az egyesület által
rendezett és ajánlott edzéseken, próbákon, szakmai programokon részt vesz.

2. Versenyzõ a sportegyesület szakmai vezetõje, elnöke és elnöksége döntéseit és
utasításait betartja.

3. Versenyzõ minden, a versenyzõvel egyeztetett olyan versenyen, amely az
egyesület Alapszabályában rögzített céllal egybeesik, és amelyet a sportegyesület a versenyzõ
tudomására hozott, továbbá amelyre a sportegyesület a versenyzõt nevezi, részt vesz.

4. A versenyzõ az eredményes versenyzés és sikeres edzésmunka érdekében olyan,
körültekintõ életmódot folytat, amely az edzések, próbák látogatását és a versenyeken
való részvételt lehetõvé teszi és nem veszélyezteti, a szakmai vezetõ útmutatását betart
ja.

5. A versenyzõ tudomásul veszi, hogy az 1. pontban körülírt edzésekrõl, próbákról,
szakmai programokról, illetve a nevezésével érintett versenyekrõl való távolmaradás,
továbbá a 4. pontnak nem megfelelõ életmód szerzõdésszegésnek minõsül.

6. A versenyzõ bárminemõ akadályoztatását úgy az edzések/próbák, mint bármely
más egyesületi rendezvény, nyilvános fellépés vagy verseny tekintetében az egyesület
szakmai vezetõjének az akadály felmerülésekor haladéktalanul személyesen vagy
telefonon bejelenti. A távollét csak a szakmai vezetõ engedélyével minõsül igazoltnak.

6. A sportegyesület tulajdonában lévõ szabadidõruhát és pólót a versenyzõ az
egyesület nyilvános fellépésein, valamint a versenyeken viseli. Ezek a ruhák más
alkalommal nem viselhetõk. A versenyzõ ezeket gondosan kezeli és tisztán tartja.

7. A versenyzõ csak az 1. pontban foglaltak szerinti, illetve az egyesület szakmai
vezetõje által már megismert/jóváhagyott edzéseket látogatja. Az egyesület szakmai
vezetõje által tudomásul nem vett, egyesület által szervezetten/ajánlotton kívüli edzés-
látogatás az azonos tárgyú egyesületi edzésekrõl való távolmaradást vo
nja maga után.

8. Versenyzõ tudomásulveszi, hogy a sportegyesület szakmai vezetõjének figyelmezte-
tését követõen a figyelmeztetés tárgyának tovább-folytatása a versenyzõi szerzõdés-
nek a versenyzõ önhibájából való megszõnésével jár.

9. A versenyzõ köteles minden más, a .-n kívüli edzõ, oktató,
egyesület vagy klub megkeresését haladéktalanul jelenteni a
sportegyesület elnökének.

10. A versenyzõ egyesületi versenyzõi igazolványt kap, amelyet köteles - az esetleges
szövetségi versenyzõ-ig
azolvánnyal együtt - minden versenyre magával hozni.

11. A versenyzõ versenyzõi szerzõdésének felbontását közös megegyezésre irányuló
indítvánnyal kezdeményezheti.

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. A jelen szerzõdés felbomlik, ha a versenyzõ önhibájából nem teljesíti a fenti
pontokban foglaltakat.

2. A versenyzõ által kezdeményezett, közös megegyezéssel történõ szerzõdésbontásnál
a sportegyesület méltányosan veszi figyelembe a további versenyzést ellehetetlenítõ
igazolt indokokat, például a költözést, a versenyzõi tevékenység befejezését, pl. sérü-
lés, az iskolai elõmenetel romlása, vagy más, a közös megegyezés során méltányolni
szükséges, vagy a szakmai vezetõ által méltányolandónak tartott egyéb ok miatt. Ilyen
esetekben a sportegyesület nem tart igényt a versenyzõvel kapcsolatos költségek
megtérítésére, azonban kötelezettségvállalást kér a versenyzõtõl a S.E. tevékenységével azonos
sportágakban a versenyzés két esztendõre történõ kerülésére.

3. Sportegyesület kötelmeit az elnöki stratégiában foglaltak szerint, rendszeresen, a
folyamatosan biztosított tájékoztatásokkal összhangban, anyagi ereje mértékéig telje-
síti.

4. A versenyzõi kötelezettségek nem-teljesítése, az igazolatlan távollét, illetve az
egyéb módon történõ versenyzõi szerzõdésszegés a versenyzõvel kapcsolatban az
utolsó két esztendõ során felmerült, az érintett személyes közremõködésével szerzett
bevé
tel egy személyre arányosított részével csökkentett sportegyesületi költségek
megtérítésének kötelezettségével együttjáró, azonnali szerzõdésbontást eredményez.

3

5. A versenyzõi jogviszony bármilyen okból való megszõnése esetén versenyzõ a neki
használatra átadott, a sportegyesület tulajdonát képezõ felszereléseket az ésszerõ
használatnak megfelelõ állapotban a sportegyesület részére tisztán visszaszolgáltatja.

Ennek elmaradása az érintett felszerelés pénzbeli megváltásának kötelezettségével
jár.

6. A versenyzõi jogviszonynak a versenyzõ egyesület-váltása miatti megszõnésére
csak közös megegyezéssel, megállapodott költségtérítés sportegyesület részére
történõ megfizetése után kerülhet sor. Ilyen vagy hasonló kezdeményezés eltitkolása, a
bármilyen okból szükségessé váló közös megegyezés és a költségtérítés elmaradása a
versenyzõ versenyigazolványának visszavonatásával jár.

7. A jelen szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései
az irányadóak.

8. A jelen szerzõdésbõl fakadó, bármilyen vitát a felek közös megegyezéssel, baráti
hangnemben, békés tárgyalással kívánják rendezni. Ame
nnyiben a rendezés három-
szori egyeztetés után sem sikerülne, a felek megegyeznek a Városi Bíróság
kizárólagos illetékességében.

A jelen szerzõdést a felek elolvasás után szándékukkal egyezõnek találták és aláírásukkal látják el.

, 2001. március .

A S.E. részérõl: A Versenyzõ részérõl:

. ...............................................

szakmai vezetõ képviseletében:

...............................................

képviselõ szülõ/gondviselõ

sz.ig.sz.:

 

elnök